Privacy

Deze website is eigendom van de vzw SODAjobs

 

Contactgegevens:

vzw SODAjobs
Coupure Rechts 312
9000 Gent
Telefoon: 09 225 33 04
E-mail:

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de vzw SODAjobs of rechthoudende derden.

De teksten of grafische voorstellingen mogen gebruikt worden volgens de CC-licentie: Creative Commons-Licentie
Dit werk valt bijgevolg onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie., tenzij anders aangegeven op de webpagina zelf, onder de vorm van een andere CC-licentie. Het werk mag algemeen dus zowel voor commerciële als niet commerciële doeleinden verspreid worden, onbewerkt en mits correcte bronvermelding (vzw SODAjobs). Gebruik van informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag met bronvermelding.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De vzw SODAjobs levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de vzw SODAjobs de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De vzw SODAjobs kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechterlijk beschermde werken of het in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De vzw SODAjobs geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De vzw SODAjobs kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

De vzw SODAjobs verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil is enkel de OOST-VLAAMSE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, Afdeling Gent.

Privacybeleid

De vzw SODAjobs hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van het belonen van jongeren met een SODA-attest. De informatie van leerlingen met een SODA-attest (contactgegevens, klas, schooljaar,... ) wordt ons doorgegeven via de scholen waar de vzw SODAjobs mee samenwerkt. Deze scholen zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van een schriftelijke toestemming van de leerling en diens ouders zodat de wet op de privacy gerespecteerd blijft. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot vzw SODAjobs, Coupure Rechts 312 9000  Gent of via . Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan de sponsors van het SODA-project indien de persoon die het SODA-attest behaalde en zijn ouders hiervoor zijn toestemming hebben gegeven.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan vzw SODAjobs, Coupure Rechts 312 9000 Gent of via , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De vzw SODAjobs kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.