Privacy

Deze website is eigendom van de KOMMON BVBA en wordt gebruikt en beheerd door vzw SODAplus. Alle content, visies, teksten, data en contactgegevens blijven eigendom van vzw SODAplus.

Contactgegevens vzw SODAplus:

vzw SODAplus
Derbystraat 393
9051 Gent

BTW BE0567.957.368

Telefoon: telefoonnummer
E-mail: e-mailadres

Contact

Privacy & Cookie-policy

Laatst bijgewerkt: 01/10/2018


Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: V.Z.W. SODA+, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Reigerstraat 17.
Vertegenwoordigd door Simon Mensaert, voorzitter VZW SODA+, met als correspondentieadres, Derbystraat 393, 9051 Gent, hierna genoemd “Soda+”

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website https://sodaplus.be en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Soda+ stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Soda+. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.


Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

− Categorie 1, bij een bezoek aan onze website, zonder registratie: uw IP-adres, de zoektermen die u gebruikte om onze website te vinden, uw gedrag op onze website en de duur van uw bezoek;
− Categorie 2: Info over scholen scholen en leraars: de gegevens van uw school, de namen en e-mails van de betrokken leraars, wachtwoord, logingegevens ;
− Categorie 3: info over leerlingen: naam, adres, leeftijd, studiejaar, studietraject, e-mail, telefoonnummer, evaluatiegegevens, behaalde Soda-attesten;
− Categorie 4: info over sponsors: de gegevens van uw bedrijf, de namen en e-mails van de betrokken personeelsleden, wachtwoord, logingegevens

2.2. Soda+ kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

a.  door gebruik van cookies (zie onderstaand);

b.  tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

c. gegevens die u als school of bedrijf met ons deel: door uzelf of uw werkgever verschaft

d. gegevens die u als leerling met ons deelt: door uzelf of uw school verschaft


Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

De Soda+ zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

- Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Sodaplus om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

- Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze Website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

- Categorie 3 en 4: de levering (en facturatie) van door u gevraagde diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.


3.3. Doorgifte aan derden:

Soda+ geeft gebeurlijk gegevens van scholen en leerlingen door aan onze sponsors/partnerbedrijven en omgekeerd. 

Soda+ deelt bepaalde gegevens bovendien mogelijks met onze interne service providers en uitsluitend met het oog op onze interne werking.  het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om onze website hoster, onze boekhouder, ons sociaal secretariaat of andere dienstverleners.

Soda+ zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Soda+ uw gegevens aan genoemde derden bekend maakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Soda+ zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Soda+, waarbij zij haar activiteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien SODAplus failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van SODAplus geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Soda+ uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Soda+ zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.


Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Soda+ en U.

Meer concreet bewaren wij uw gegevens als volgt:

− Categorie 1, Voor de duur van uw bezoek aan onze website en tot 12 maanden daarna;
− Categorie 2: Info over scholen scholen en leraars: gedurende 10 jaar na het laatste bezoek door de school;
− Categorie 3: info over leerlingen: Gedurende 5 jaar na het laatste bezoek door de leerling;
− Categorie 4: info over werkgevers: Gedurende 10 jaar na het laatste bezoek door de werkgever;

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Soda+. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar e-mailadres, per post naar Soda+ op het adres vermeld in aanhef van huidige policy of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische   Gegevensbeschermingautoriteit         :
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.


Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Soda+ aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.


Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.


Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van SODAplus en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

Via de hyperlink onderaan onze website krijgt u een overzicht van de cookies die op de Website gebruikt worden, opgedeeld in categorieën zoals U ze kan aanvaarden of weigeren, inclusief uitleg waarvoor deze cookies dienen.

8.4. Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar e-mailadres per post naar Soda+ op het in de aanhef van huidige policy vermelde adres, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Artikel 9 – Webtracking tools

9.1 Hotjar.com

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om onze dienst en uw gebruikservaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bv. hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina's, welke links ze verkiezen aan te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat onze dienst te bouwen en te onderhouden met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaatidentificatoren), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om enige van de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.
Voor meer details, zie de 'over Hotjar' sectie van Hotjar's support site.

 

ACCOUNTVOORWAARDEN Sodaplus

Laatst bijgewerkt: 01/10/2018

Bedankt voor jouw bezoek aan de website www.sodaplus.be, hierna de “Website”, eigendom van en beheerd door de V.Z.W. Soda+, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Reigerstraat 17, Vertegenwoordigd door Simon Mensaert, voorzitter VZW Soda+, met als correspondentieadres, Derbystraat 393, 9051 Gent, hierna genoemd “Soda+”

Lees aandachtig deze Accountvoorwaarden. Deze Accountvoorwaarden bepalen de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de Website, het aanmaken van een account en het gebruik van onze diensten

Bij het aanmaken van een account als Student en bij het gebruik van de Website zal je gevraagd worden te bevestigen dat je kennis genomen hebt van deze Accountvoorwaarden en dat je de inhoud ervan als bindend aanvaardt. Je bezoek aan de Website, jouw aanmelding voor een account, het plaatsen van bestellingen en elk ander gebruik van de Website, impliceren in ieder geval de kennisname en de aanvaarding van deze Accountvoorwaarden.


1.      Opzet van de Website

1.1. Door het ondertekenen van huidige overeenkomst, treedt  de Student toe tot het project “SODA-attest : Stiptheid, Orde, Discipline, Attitude. Voor jongeren met een attitude!” (hierna “project SODA-attest”), dat werd bedacht, opgericht en uitgewerkt, door de heer Simon Mensaert in opdracht van Soda+. 

1.2. In het kader van het project “SODA-attest”, stelt Soda+ ter beschikking van de Student een recht van toegang tot en gebruik van de afgeschermde ledenpagina op de website www.sodaplus.be alsook van de diensten die aldaar aangeboden worden aan Studenten in het kader van het gehele project SODA-attest, zoals dit gebeurlijk wordt beschreven op www.sodaplus.be.


2.      Toepasselijkheid en bindende kracht

Deze Accountvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Website.  Je verklaart door je bezoek aan de Website kennis genomen te hebben van deze Gebruiksvoorwaarden en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.


3.      Deze website gebruiken

3.1.   Het gebruik van de Website en het aanmaken van een account is gratis.

Soda+ behoudt zich het recht voor om de toegang voor bezoekers die de huidige Gebruiksvoorw
aarden en Privacy & Cookie Policy van de Website niet naleven, eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.

3.2.   Om de diensten te gebruiken die via deze Website toegankelijk zijn moet je vooraf toestemming krijgen van je ouders. als je jonger bent dan 13 jaar.

Soda+ behoudt zich het recht voor om de toegang eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten indien blijkt dat je jonger dan 13 bent en geen toestemming van je ouders hebt verkregen.

4.      Het aanmaken van een account

4.1.   Om de Soda+ diensten te kunnen gebruiken op onze Website, dien je een account aan te maken door je persoonsgegevens in te vullen op het aanmeldingsformulier ter beschikking op de Website. Het aanmeldingsformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden.

4.2.   Het is niet toegestaan gebruik te maken van andermans identiteit, van proxy's en tijdelijke e-mailadressen.

4.3.   Bij de aanmelding dien je je door het aankruisen van het daartoe voorziene vakje akkoord te verklaren met de huidige Accountvoorwaarden en Privacy Policy van de Website. Dit is een vereiste om geldig een account te kunnen aanmaken.

4.4.   Soda+ behoudt zich het recht voor om jouw aanmelding al dan niet te aanvaarden. Jouw aanmelding kan onder meer, maar niet uitsluitend, geweigerd worden om volgende redenen:

 • Je verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens ervoor;
 • Je tracht zich meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen;
 • Je maakt gebruik van andermans identiteit;
 • Je komt één of meerdere in deze Accountvoorwaarden gestelde verplichtingen niet na of liet zulks in het verleden na of Soda+ kan redelijkerwijze aannemen dat je een dergelijke verplichting niet zal nakomen;
 • Elke andere reden op grond waarvan wij redelijkerwijze kunnen oordelen dat jouw aanmelding niet aanvaard kan worden.


4.5.   Vanaf het ogenblik dat jouw aanmelding compleet is, ontvang je een bevestigingsmail met alle relevante gegevens voor de toegang tot en het beheer van jouw account.


5.      Sodaplus

5.1. Soda+ behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik, op discretionaire beslissing en zonder voorafgaand overleg met de School of de Studenten aanpassingen aan te brengen aan het project SODA-attest.

5.2. Soda+ behoudt zich het recht voor om de toegang voor Studenten die de huidige Accountvoorwaarden en de Privacy & Cookie Policy van Soda+ niet naleven, eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten. Ze behoudt zich het recht voor de toegang tot de Website op te schorten indien de Accountvoorwaarden niet worden nageleefd.

5.3. Soda+ verleent door onderhavige overeenkomst aan de Student een niet-exclusief recht van gebruik van de website  www.Soda+.be, die uitsluitend mag worden aangewend door de Student en dit voor alle activiteiten waarin de uitgangspunten, doelstellingen, visie en realisatie van het project : “SODA-attest : Stiptheid, Orde, Discipline, Attitude. Voor jongeren met een attitude!”, worden gerealiseerd.


6.      Sodaplus.be  als platform

6.1. Soda+ is slechts een technische facilitator.  het gebruik dat de Student maakt van de Sodaplus.be website wordt niet door Soda+ gecontroleerd op inhoud, betrouwbaarheid of correctheid en Soda+ wordt als dusdanig nooit betrokken partij in de relatie tussen Scholen, Studenten en bedrijven. Soda+ is evenmin aansprakelijk voor de inhoud op de account van scholen, bedrijven of Studenten.  Evenmin is Soda+ aansprakelijk voor gebeurlijke inbreuken op de rechten van derden.

6.2. Soda+ zal zich naar alle redelijkheid inspannen voor een optimaal gebruikersgemak en voert een beleid gericht op de continuïteit van haar website. Indien Soda+ kennis neemt van een ongeoorloofde activiteit of ongeoorloofde informatie die plaatsvindt op of wordt verspreid via de website, verbindt Soda+ zich ertoe de desbetreffende gegevens ontoegankelijk te maken en, indien het een strafrechtelijke inbreuk betreft, deze informatie onmiddellijk mee te delen aan het parket. Soda+ behoudt zich het recht voor (doch zonder hiertoe verplicht te zijn of enige aansprakelijkheid te hebben) de toegang tot door de gebruiker geplaatste informatie te blokkeren, aan te passen en/of te verwijderen in het geval deze aanstootgevend, hinderlijk of ongepast is of kan zijn voor andere gebruikers of voor derden.

6.3. Soda+ besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van de website en het SODA-attesten project in het algemeen. Deze inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt je aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. Soda+ is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud op de website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud.

6.4. Soda+ benadrukt dat zij niet de auteur, noch de verantwoordelijke persoon is voor jouw account en de inhoud ervan. Soda+ wijst alle aansprakelijkheid af voor deze inhoud als die niet correct zouden blijken te zijn of als die in strijd zouden blijken te zijn met de rechten van derden, met geldende strafwetten of met de openbare orde en de goede zeden. Als de Student of de School de aanwezigheid van zulke inhoud vaststelt, dienen ze Soda+ hiervan wel onverwijld op de hoogte te stellen, zodat Soda+ waar mogelijk de gepaste maatregelen kan nemen.

6.5. Soda+ wijst bovendien alle aansprakelijkheid af voor de dienstverlening van de bedrijven of de prestaties van de Studenten.

Soda+ komt niet tussenbeide en is geen partij in de verhouding tussen de School, de Studenten en de bedrijven en is bijgevolg niet aansprakelijk voor eventuele geschillen tussen deze partijen.

6.6. Soda+ is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst) die voortvloeit uit het gebruik van de website met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door:

 • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en/of software in verband met de toegang tot of het gebruik van de website;
 • het onderscheppen, wijzigen of het oneigenlijk gebruik van informatie die aan de website of aan de gebruiker wordt gezonden;
 • de werking of het niet-beschikbaar zijn van de website;
 • misbruik van de website, verlies van gegevens of het downloaden of gebruiken van software die via de website beschikbaar wordt gesteld;
 • aanspraken van derden in verband met het gebruik van de website;
 • op de website geplaatste hyperlinks die naar andere internetsites verwijzen indien deze hyperlinks niet (meer) actief zijn of, behalve bedrog of grove nalatigheid, indien de informatie waartoe zijn toegang verstrekken ongeoorloofd of aanstootgevend is;

6.7. Soda+ stelt alles in werking om een toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan Soda+ echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt Soda+ alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

6.8. De websites, inbegrepen de webpagina’s  van de bedrijven op de website, waarnaar Soda+ bij gelegenheid kan linken, worden niet door haar beheerd, gehost of onderhouden. Soda+ is dus niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.

7.      Verwerking van persoonsgegevens

7.1. Bij het leveren van de onder huidige overeenkomst beschreven diensten, fungeert Soda+ als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).  In het kader van deze verwerking van persoonsgegevens verklaart Soda+ te voldoen aan alle toepasselijke privacywetgeving en meer specifiek aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), in het bijzonder artikel 28 ervan.  Als je meer details wil ver hoe wij met jouw gegevens omgaan, lees dan best onze Privacy Policy.


8.      Intellectuele eigendom


Soda+ is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden dienst. Je verbindt je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en van de dienst.


9.      Geschillenbeslechting

Op alle geschillen met betrekking tot jouw gebruik van onze website en onze diensten, ongeacht je woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.  De bevoegde Rechtbanken te Antwerpen zijn met uitsluiting van alle andere bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.