over

Doelen

Leerlingen in het Vlaams secundair onderwijs maken op bepaalde scharniermomenten belangrijke studiekeuzes met het oog op het verwerven van een uitdagende en boeiende job (Breen & Jonsson, 2000). Elke werkgever droomt daarenboven van een werknemer die stipt, betrouwbaar, correct, ordelijk, vakbekwaam én leergierig is. Dit is een ambitie die het SODA-project voor alle TSO/BSO/DBSO en BuSO-leerlingen wil waarmaken. Door samen te werken met de bedrijfswereld kan dit gerealiseerd worden. Met deze ingesteldheid startte VZW SODAjobs het SODA-project. De bedoeling achter dit project is de potentiële vakman in onze leerlingen stimuleren en hen zichtbaar maken op de werkvloer. We geloven dat vakmanschap niet alleen ontstaat uit een goed rapport, maar ook door een positieve (werk)attitude. Daarom trachten wij leerlingen te motiveren om een professionele houding aan te nemen.

Het is dan ook onze doelstelling om leerlingen die een correcte houding hebben verworven, in contact te brengen met de verschillende stakeholders op de arbeidsmarkt om zo de overgang naar het werkveld te stroomlijnen. Op die manier worden de leerlingen gemotiveerd om een gewenste arbeidsattitude te vertonen. De werkgever kan bovendien op basis van vertrouwen met nieuwe werkkrachten starten. Een positieve samenwerking tussen werkgever en leerling zorgt namelijk voor meer efficiëntie, voldoening en kwaliteit.

Het SODA-project werd in het leven geroepen om de verschillende actoren die betrokken zijn bij de overgang van de schoolgaande jeugd naar het werkveld bij te staan. Wij willen dat de leerlingen die de school verlaten over de competenties en de kwalificaties beschikken die de arbeidsmarkt nodig heeft. Wij willen dan ook werken aan competenties als motor van innovaties. Deze competenties worden gedefinieerd als de bekwaamheid om kennis, vaardigheden en attitiudes in het handelen op een geïntegreerde wijze aan te wenden voor maatschappelijke activiteiten. Het ontwikkelen van deze competenties is echter een samenspel tussen scholen en bedrijven. De bedrijfswereld verwacht niet dat de beginnende werknemer perfect technisch geschoold is. Zij zijn daarentegen wel op zoek naar jonge mensen met de nodige basiscompetenties: een brede algemene vorming, een goede beroepsgerichte basiskennis en technische vaardigheden.
Maar vooral naar gedreven jonge mensen die over de juiste attitudes beschikken: respect voor de mensen en het materiaal waarmee zij moeten werken, interesse voor het bedrijf, de organisatie, de gehanteerde technologie, en ondernemingszin, een ondernemend gedrag om de eigen ontwikkeling en de belangen van het bedrijf te bevorderen. We willen bovendien aantonen dat succes niet louter afhankelijk is van talenten of een diploma, maar ook van SODA-principes. Stiptheid, Orde, Discipline en Attitudes zijn belangrijke pijlers in het toekomstig werkveld. Op die manier creëren we een extra stimulans voor iedereen.